GDPR

Sem vložte podnadpis

Prohlášení k ochraně identifikačních a kontaktních údajů ( GDPR )

Beru tímto na vědomí, že společnost Beneficium Euro Ltd s.r.o., IČ 27432173 se sídlem Rakovnická 773, 272 04 Kladno, zastoupená jednatelem, Ing. Tomášem Hadrbolcem ( dále jen společnost ), zpracovává moje identifikační a kontaktní údaje ( dále jen údaje ) v rozsahu, který jí poskytuji, tj. zejména Jméno a příjmení, Adresa ( město ), E-mailová adresa, Telefonní číslo a další.

Důvodem zpracování údajů je uspokojení mé poptávky / objednávky a ochrana práv společnosti. Údaje mohou být zpracovávány jak v listinné, tak elektronické podobě. Údaje nebudou předávány třetím osobám, vyjma případů stanovených zákonem ( např. orgány státní moci a veřejné správy ). Jako subjekt údajů mám veškerá práva o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů přiznaná nařízením Evropskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Mám především právo požádat společnost o informaci o zpracování těchto údajů ke všem shora uvedeným účelům. Na moji žádost je společnost povinna mi sdělit účel zpracování údajů, jejich příjemcích, plánovanou dobu, po kterou budou údaje uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby.

Pokud se budu domnívat, že je zpracování údajů prováděno v rozporu s ochranou mého soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné), mohu požádat společnost o vysvětlení a dále požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména aby provedla opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Své žádosti vůči společnosti mohu učinit prostřednictvím e-mailové adresy th@beneficium.cz . Společnost je povinna na moji žádosti reagovat bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Není-li mé žádosti vyhověno, mám právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů

.